Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021 (file đính kèm).

Văn bản đính kèm: