Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Kết quả tìm kiếm:
Có 91 kết quả tìm được

Thông tư số 64/2022/TT-BTC ban hành ngày 25/10/2022

Ban hành Sửa đổi 2: 2022 QCVN 08: 2018/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

Thông tư số 134/2018/TT-BTC ban hành ngày 28/12/2018

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tầu) cao tốc dự trữ quốc gia

Thông tư số 54/2018/TT-BTC ban hành ngày 08/06/2018

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021

Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ban hành ngày 20/10/2016

Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 về việc việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư số 82/2016/TT-BTC ban hành ngày 16/06/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 211/2013/TT-BTC ban hành ngày 30/12/2013 của Bộ Tài Chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ

Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 29/12/2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ban hành ngày 26/10/2015

Về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thông tư số 160/2015/TT-BTC ban hành ngày 15/10/2015

Quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

Thông tư số 161/2015/TT-BTC ban hành ngày 15/10/2015

Quy định về định mức chi phí bảo quản và định mức hao hụt hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

Thông tư số 109/2015/TT-BTC ban hành ngày 22/07/2015

Quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất tại cửa kho và chi phí bảo quản hạt giống lúa, hạt giống ngô dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý