Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu (xem theo file đính kèm).

 

Văn bản đính kèm: