Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Thông tư số 161/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí bảo quản và định mức hao hụt hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

 

Văn bản đính kèm: