Chi cục DTNN Hà Trung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Mua bao bì đựng thóc nhập kho DTQG kế hoạch năm 2019

(07/06/2019)

 

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Hà Trung

Địa chỉ: TK3, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.642.462                   Fax: 02373.740.987

1. Tên gói thầu: Mua bao bì đựng thóc nhập kho DTQG kế hoạch  năm 2019.

2. Giá gói thầu: 160.000.000 đồng    (bằng chữ: Một trăm sáu mươi triệu đồng).

3. Giá trúng thầu: 160.000.000 đồng    (bằng chữ: Một trăm sáu mươi triệu đồng).

Giá trên đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác có liên quan, hàng giao tại các đơn vị thuộc Chi cục DTNN Hà Trung

4. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Minh Thu

5. Loại hợp đồng: Trọn gói.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: Hoàn thành xong trước ngày 07/06/2019.

7. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 43/QĐ-CDTHT ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chi cục trưởng Chi cục DTNN Hà Trung

8. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

TT

Danh mục hàng hóa

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1

2

3

4

5

6 = 4x5

7

1

Bao bì

Cái

4.000

           

4.000

160.000.000

 

Cộng

160.000.000

 

 Các tin đã đưa ngày: