Chi cục DTNN đông thiệu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Mua bao bì đựng thóc nhập kho DTQG kế hoạch năm 2019

(07/06/2019)

 

1. Tên gói thầu: Mua bao bì đựng thóc nhập kho DTQG kế hoạch năm 2019.

2. Giá gói thầu: 120.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng).

3.Giá trúng thầu: 120.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng).

Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan, giao hàng tại 02 điểm kho Đồng Tâm và Vạn Quy thuộc Chi cục DTNN Đông Thiệu.

4. Nhà thầu trúng thầu: Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Loan.

5. Loại hợp đồng: Trọn gói.

6. Thời gian thực hiện họp đồng: Hoàn thành xong trước ngày 10/6/2019.

7. Quyết định phê duyệt: Quyết định số: 45/QĐ-CCDTĐT, ngày 06/6/2019 của Chi cục trưởng Chi cục DTNN Đông Thiệu.

8. Thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu:

Stt

Danh mục hàng hóa

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đ)

Thành tiền (đ)

Ghi chú

1

Bao bì đựng thóc

Cái

30.000

4.000

120.000.000 

 

Tổng cộng

120.000.000

 

 

 Các tin đã đưa ngày: