Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Công tác khắc phục, phòng chống do ảnh hưởng mưa bão gây ra tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước

(17/11/2023)

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

  - Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

  - Điện thoại: (0256) 3 824 905;         Fax: (0256) 3 827 526.

2. Tên gói thầu: Công tác khắc phục, phòng chống do ảnh hưởng mưa bão gây ra tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 419/QĐ-CDTNB ngày 17/11/2023 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác khắc phục, phòng chống do ảnh hưởng mưa bão gây ra tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

5. Giá gói thầu: 77.936.594 đồng  (Bằng chữ: Bảy mươi bảy triệu, chín trăm ba mươi sáu ngàn, năm trăm chín mươi bốn đồng chẵn)

 

B. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

TT

Tên

gói thầu

Giá

gói
 thầu
(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức
 lựa chọn nhà thầu

Thời gian
 bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại
 hợp đồng

Thời gian
 thực hiện hợp đồng

1

Công tác khắc phục, phòng chống do ảnh hưởng mưa bão gây ra tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước.

77.936.594

Ngân sách nhà nước

 năm 2023

(sử dụng nguồn kinh phí bảo quản hàng DTQG năm 2023, phục vụ  công tác PCTT)

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 11/2023

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

 Các tin đã đưa ngày: