Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ vận chuyển 274.755 kg gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Phú Thọ học kỳ II năm học 2022-2023

(20/03/2023)

1. THÔNG TIN CHUNG

Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú.

- Địa chỉ: Số 07 Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

- Điện thoại: 0210. 3952 262/ 3991.956     Fax: 0210. 3991 755

2. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức

lựa chọn

Giá gói thầu

(VNĐ)

Nhà thầu được lựa chọn

Quyết định

phê duyệt

Hình thức

hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

 

1

 

 

Cung cấp dịch vụ vận chuyển 274.755 kg gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Phú Thọ học kỳ II năm học 2022-2023

Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu

25.730.000

Công ty TNHH Thuận Nam

Quyết định phê duyệt số 82/QĐ-CDTVP ngày 17/3/2023 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú

Hợp đồng có đơn giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

Tối đa 07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và hoàn thành giao nhận gạo đến trước ngày 24/3/2023

 Các tin đã đưa ngày: