Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu vận chuyển xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022 – 2023

(17/03/2023)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

- Địa chỉ: Số 05 Trưng Nữ Vương, P1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

- Điện thoại: 02703.910867 - Fax: 02703.910865.

2. Tên gói thầu: Vận chuyển xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022 – 2023.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số 50/QĐ-CDTCL ngày 17/3/2023 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

 

 

Giá gói thầu

 

 

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

 

 

 

1

 

Vận chuyển xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022 – 2023.

 

50.311.872 đồng.

Bằng chữ: (Năm mươi triệu, ba trăm mười một nghìn, tám trăm bảy mươi hai đồng).

Ngân sách nhà nước

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (theo Điều 26 Luật Đấu thầu và Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

 

 

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 3/2023

Trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và đảm bảo xong trước ngày 15/4/2023.

 

 Các tin đã đưa ngày: