Tăng cường bảo quản các mặt hàng dự trữ quốc gia đảm bảo an toàn, chất lượng

(07/06/2024)

Để đảm bảo an toàn chất lương hàng dự trữ quốc gia (DTQG) trong quá trình bảo quản, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) yêu cầu các Cục DTNN khu vực tăng cường theo dõi diễn biến chất lượng các mặt hàng lương thực, vật tư DTQG lưu kho để kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý biến động về chất lượng.

 

Hàng năm, các Cục DTNN khu vực thực hiện nghiêm việc kiểm tra, đánh giá phong trào

xây dựng kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”.

 

Để tăng cường bảo quản an toàn, chất lượng các mặt hàng DTQG lưu kho, Tổng cục DTNN yêu cầu các Cục DTNN khu vực nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cục tại Văn bản số 126/TCDT-KHCNBQ ngày 23/01/2024 về việc tăng cường bảo quản thóc nhập kho DTQG năm 2021 và gạo nhập kho năm 2022.

Đối với các ngăn/lô gạo có tỷ lệ hạt vàng vượt quá quy định, các đơn vị chủ động đưa ra các biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế sự gia tăng tỷ lệ hàng vàng.

Đối với gạo nhập kho năm 2023, Tổng cục DTNN lưu ý các Cục DTNN khu vực thực hiện quy trình bảo quản gạo theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo DTQG (QCVN 06:2019/BTC).

Rà soát lại quy trình bảo quản, tìm nguyên nhân ảnh hưởng đến nồng độ khí Ni tơ chưa đạt được theo quy định; tiếp tục nạp bổ sung ngay khí Ni tơ để đảm bảo nồng độ khí này đạt trên 98%.

Cùng với đó, các đơn vị tăng cường kiểm tra, theo dõi diễn biến chất lượng gạo DTQG; kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý biến động về chất lượng đảm bảo an toàn, đủ số lượng theo quy định.

Đối với các mặt hàng vật tư thiết bị hết hạn lưu kho như xuồng (tàu) cao tốc DT1 nhập kho năm 2016; nhà bạt cứu sinh các loại nhập kho năm 2019, 2020, Tổng cục đề nghị các Cục DTNN khu vực thực hiện nghiêm túc theo Văn bản số 484/TCDT-KHCNBQ ngày 4/4/2022 về quản lý chất lượng hàng vật tư, thiết bị sau thời gian hết hạn lưu kho.

Để kịp thời khắc phục sự cố máy phát điện 50kVA, Tổng cục yêu cầu Cục DTNN khu vực Bắc Thái phối hợp với Công ty Cổ phần Synergy Power khẩn trương khắc phục sự cố máy phát điện 50kVA đảm bảo chất lượng theo quy định của QCVN 02:2017/BTC đối với máy phát điện DTQG. Mọi kinh phí khắc phục, sửa chữa máy phát điện này do Công ty Cổ phần Synergy Power chi trả theo nghĩa vụ bảo hành của quy định hợp đồng đã ký.

Tổng cục DTNN đề nghị các Cục DTNN thực hiện lập, ghi chép sổ theo dõi bảo quản hàng DTQG theo QCVN của từng mặt hàng DTQG và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục DTNN.

Ngoài các nội dung trên, nhằm tiếp tục phát huy, lan tỏa ngày càng sâu rộng hơn nữa phong trào xây dựng kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”, Tổng cục DTNN yêu cầu các Cục DTNN khu vực tiếp tục duy trì, thực hiện tốt phong trào thi đua này theo Công văn số 512/TCDT-KHCNBQ ngày 16/4/2021 của Tổng cục DTNN về kiểm tra hàng hóa mùa xuân và phong trào xây dựng kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”.

Hàng năm, các đơn vị thực hiện nghiêm việc kiểm tra, đánh giá phong trào xây dựng kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”; đồng thời, nghiên cứu xây dựng tối thiểu 1 mô hình điểm kho dự trữ kiểu mẫu để nhân rộng trong toàn đơn vị.

 

 

Nguồn: Minh Hà - Tạp chí Tài chính điện tử