5 nhiệm vụ quản lý dự trữ quốc gia năm 2024

(19/02/2024)

Văn Trường - Tạp chí Tài chính

 

Phát huy kết quả đạt được, năm 2024, Tổng cục Dự trữ Nhà nước tiếp tục tập trung triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động dự trữ quốc gia (DTQG) để thực hiện tốt mục tiêu chủ động đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh; góp phần kịp thời đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng.