Chi Cục Dự trữ Nhà nước Đăk lăk thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Dịch vụ bốc vác 836,650 tấn gạo.

(20/09/2018)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi Cục Dự trữ Nhà nước Đăk lăk

- Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tân An- TP.BMT – Tỉnh Đăk Lăk

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc vác 836,650 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2018-2019.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 23/QĐ-CCDTĐLA ngày 19/9/2018 của Chi Cục trưởng Chi Cục Dự trữ Nhà nước ĐăkLăk về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc vác 836,650 tấn gạo xuất hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2018-2019.

4. Bên mời thầu: Chi Cục Dự trữ Nhà nước Đăk Lăk

5. Giá gói thầu: 46.015.750 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu không trăm mười lăm ngàn bảy trăm năm mươi đồng chẵn).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Dịch vụ bốc vác 836,650 tấn gạo.

46.015.750 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu không trăm mười lăm ngàn bảy trăm năm mươi đồng chẵn)

Ngân sách Nhà nước năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày  19/9/2018.

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2018

 Các tin đã đưa ngày: