Chi cục DTNN Tân Hiệp thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bốc vác 1.040 tấn gạo và 400 tấn thóc xuất bán theo kế hoạch năm 2022

(29/11/2022)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

- Địa chỉ: Xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại: 0204 3878240;     - Fax: 0204 3878240

2. Nguồn kinh phí: Dự toán kinh phí không tự chủ năm 2022.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 52/QĐ-CCDTTH ngày 28/11/2022 của Chi cục trưởng chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

4. Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

5. Tổng dự toán: 103.400.000 đồng

B. Nội dung thông báo:

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức

lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Bốc vác 1.040 tấn gạo và 400 tấn thóc xuất bán theo kế hoạch năm 2022 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

103.400.000

(Một trăm linh ba triệu bốn trăm nghìn đồng)

NSNN

Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước qua mạng.

Tháng 11/2022

 trên website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Trọn gói

45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 Các tin đã đưa ngày: