Dự thảo Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia

(27/05/2011)

Ý kiến tham gia gửi về Vụ Chính sách và Pháp chế
- Tổng cục Dự trữ Nhà nước – 343 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội.
-  Email : nguyenngoclong@dtqg.gov.vn
- Số điện thoại liên hệ: 04.37625640

 

Chi tiết của chủ đề:

 

CHÍNH PHỦ

Số:      /2011/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                      Hà Nội, ngày     tháng   năm 2011

 

DỰ THẢO

NGHỊ ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định

số 196/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

        Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia ngày 29 tháng 4 năm 2004;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 196/2004/NĐ- CP ngày 02 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia (sau đây gọi tắt là Nghị định số 196/2004/NĐ-CP) như sau:

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 3:

“1. Cơ quan quản lý dự trữ quốc gia chuyên trách thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia, được tổ chức theo hệ thống dọc gồm Tổng cục Dự trữ Nhà nước và các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực bố trí ở các địa bàn chiến lược trong cả nước.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực có các Chi cục Dự trữ nhà nước, trực tiếp quản lý, bảo quản hàng dự trữ quốc gia và xuất, nhập kho, mua vào, bán ra hàng dự trữ quốc gia theo lệnh của cấp có thẩm quyền”.

          2. Sửa đổi khoản 1 Điều 4:

1. Danh mục hàng dự trự trữ quốc gia bổ sung, sửa đổi và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia được quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này”.

3. Sửa đổi  khoản 4 Điều 9:

4. Căn cứ vào quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và số lượng hàng dự trữ quốc gia tồn kho, Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính lựa chọn đơn vị bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

     Tổng cục Dự trữ Nhà nước ký hợp đồng thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia với đơn vị được lựa chọn bảo quản hàng dự trữ quốc gia theo nội dung khoản 3 Điều 9 Nghị định số 196/2004/NĐ-CP và có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính tình hình thực hiện hợp đồng bảo quản hàng dự trữ quốc gia”.

        4. Sửa đổi điểm b khoản 1 và bổ sung khoản 2 Điều 10:

“ b) Kế hoạch nhập, xuất, luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia chưa hoàn thành trong năm được chuyển tiếp sang năm sau để thực hiện. Thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định”.

“2. Căn cứ đề nghị của Thủ trưởng bộ, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia trong các trường hợp quy định tại Điều 19 của Pháp lệnh Dự trữ quốc gia. Các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia phải chấp hành đúng nội dung quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đối tượng, danh mục mặt hàng, số lượng, chất lượng hàng dự trữ nhập, xuất, thời gian thực hiện, địa điểm cung ứng, giá cả, phương thức thanh toán”.

 5. Sửa đổi khoản 1 Điều 12:

“1. Căn cứ vào biên bản kiểm nghiệm, biên bản xác định hao hụt hoặc biên bản xác nhận hàng bị hư hỏng, giảm phẩm chất so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; hàng dự trữ quốc gia bị mất do Hội đồng xử lý tài sản dự trữ của cơ quan, đơn vị dự trữ từng cấp xem xét, phân tích làm rõ nguyên nhân gây hao hụt, hư hỏng, thiệt hại, đề xuất các biện pháp xử lý với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị dự trữ quốc gia”.

          6. Sửa đổi Điều 14:

Điều 14. Bảo quản hàng dự trữ quốc gia

Hàng dự trữ quốc gia phải được cất giữ riêng, đúng địa điểm quy định, bảo quản theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, và phải có đủ hồ sơ ghi rõ số lượng, chất lượng, giá trị và các diễn biến trong quá trình nhập, xuất, bảo quản. Không được thay đổi địa điểm để hàng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

7. Sửa đổi Điều 15:

“Điều 15. Xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật bảo quản hàng dự trữ quốc gia

1. Quy chuẩn kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia (tiêu chuẩn chất lượng nhập, xuất, yêu cầu bảo quản và thời hạn lưu kho):

a) Các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia chủ trì xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Tài chính ban hành.

b) Căn cứ vào điều kiện bảo quản, thời vụ, Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia quy định cụ thể một số chỉ tiêu chất lượng nhập trong phạm vi giới hạn của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã ban hành.

c) Trường hợp chưa xây dựng được quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với mặt hàng dự trữ quốc gia mới hoặc bổ sung chỉ tiêu kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, Thủ trưởng Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia xây dựng và quyết định yêu cầu kỹ thuật và chỉ tiêu chất lượng hàng nhập kho tạm thời áp dụng, nhưng phải bảo đảm chất lượng hàng dự trữ quốc gia trong quá trình bảo quản.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia (bao gồm định mức chi phí nhập, xuất, bảo quản và định mức hao hụt):

Các Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia, Bộ Tài chính thẩm định và ban hành.

Định mức kinh tế - kỹ thuật trong bảo quản hàng dự trữ quốc gia là căn cứ xây dựng kế hoạch, lập dự toán ngân sách, ký hợp đồng thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia”.

8. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1, khoản 2,  khoản 3, khoản 4 Điều 17:

b) Riêng đối với hàng dự trữ quốc gia về quốc phòng, an ninh, cơ yếu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định giá mua, giá bán cụ thể sau khi thống nhất về nguyên tắc với Bộ Tài chính, gửi quyết định giá về Bộ Tài chính để báo cáo và kiểm tra khi cần thiết.

2. Căn cứ vào giá tối đa, tối thiểu do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định, Thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia quyết định mức giá mua, giá bán cụ thể theo giá thị trường tại từng thời điểm và từng địa bàn thuộc phạm vi quản lý, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính”.

3. Trong quá trình thực hiện kế hoạch mua, bán hàng dự trữ quốc gia, nếu giá cả biến động cao hơn giá mua tối đa, thấp hơn giá bán tối thiểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh giá trên cơ sở kiến nghị của Thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia.

4. Trình tự, thời hạn quyết định giá căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá”. 

9. Sửa đổi khoản 1, khoản 3, bổ sung khoản 5 Điều 21:

Điều 21. Thanh tra, kiểm tra trong việc thực hiện quản lý dự trữ quốc gia

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động dự trữ quốc gia, việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia trên phạm vi toàn quốc theo kế hoạch hàng năm và quyết định của Thủ tướng Chính phủ, xử lý theo thẩm quyền những hành vi vi phạm pháp luật về dự trữ quốc gia.

3. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia đối với các đơn vị dự trữ quốc gia trực thuộc, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất biện pháp xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về quản lý dự trữ quốc gia; giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia đối với các bộ, ngành được giao quản lý hàng dự trữ quốc gia theo thẩm quyền.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý”.

 Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng… năm 2011.

2. Bộ Tài chính, phối hợp với các bộ, ngành chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

  cơ quan thuộc Chính phủ;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- BQL KKTCKQT Bờ Y;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN,

  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KTTH (5b)

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA BỔ SUNG, SỬA ĐỔI

VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN QUẢN LÝ HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA

 (Ban hành kèm theo Nghị định số     /2011/NĐ-CP ngày   tháng  năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 196/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia)

 

STT

Danh mục hàng  bổ sung, sửa đổi

Cơ quan quản lý

1

Bổ sung:

       - Dầu ăn

       - Muối ăn

Bộ Tài chính

(Tổng cục Dự trữ Nhà nước)

2

1. Bổ sung:

       -  Dầu thô

2. Sửa đổi:

      -   Dầu hỏa  (đưa ra khỏi danh mục)

Bộ Công Thương

3

1. Bổ sung:

      -   Hóa chất khử khuẩn, khử trùng làm sạch môi trường, xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản

2. Sửa đổi:

     -    Muối ăn (chuyển về Bộ Tài chính)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4

Bổ sung:

     -    Máy bay tìm kiếm cứu nạn

     -    Bệnh viện dã chiến

Bộ Quốc phòng

5

Bổ sung:

      -   Vũ khí chiến đấu các loại cần thiết cho phòng, chống tội phạm, khủng bố.

Bộ Công an

6

1. Bổ sung:

      -   Thuốc xử lý nguồn nước

2. Sửa đổi:

     -    Thuốc và nguyên liệu làm thuốc (đưa ra khỏi danh mục hàng dự trữ quốc gia)

Bộ Y tế

 

 

 


Tài liệu đính kèm:Các tin đã đưa ngày:
   
Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank