Cục DTNN khu vực Đà Nẵng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận chuyển Lựa chọn đơn vị vận chuyển 644,985 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam đợt 2, học kỳ I năm học 2019-2020

(06/11/2019)

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU VẬN CHUYỂN

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

- Địa chỉ: 07 Xuân Đán 1 - quận Thanh Khê - thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236-3714551.

- Fax: 0236-3813082.

2. Tên dự án: Thực hiện chính sách an sinh xã hội.

3. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

- Gói thầu: Lựa chọn đơn vị vận chuyển Lựa chọn đơn vị vận chuyển 644,985 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam đợt 2, học kỳ I năm học 2019-2020.

5. Giá gói thầu: 259.278.000đồng (Hai trăm năm mươi chín triệu, hai trăm bảy mươi tám nghìn đồng) theo quyết định số 418/QĐ-CDTĐN ngày 05/11/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu

tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn đơn vị vận chuyển 644,985 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam đợt 2, học kỳ I năm học 2019-2020

259.278.000đồng (Hai trăm năm mươi chín triệu, hai trăm bảy mươi tám nghìn đồng)

Nguồn NSNN giao năm 2019

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

- Thời gian phát hành bản YCBG: Từ 8g00, ngày 07/11/2019 (trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp bản báo giá: Trước 09 giờ 00 ngày 12/11/2019.

- Thời gian đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 12/11/2019.

- Thời gian mở thầu: 10 giờ 00 ngày 12/11/2019.

- Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Chậm nhất ngày 15/11/2019.

- Thời gian công bố kết quả lựa chọn nhà thầu: Ngay sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Trọn gói

từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 27/11/2019

 

- Mọi thông tin chi tiết, liên hệ phòng KH&QLHDT, điện thoại: 0236-3714551; Fax: 0236-3746413.Các tin đã đưa ngày: