Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Dự trữ Nhà nước 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

(14/01/2019)

Chiều ngày 10/01/2019, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trong năm 2019. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu tới dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Thứ trưởng Trần Văn Hiếu  phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Tham dự hội nghị còn có: đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Đại diện các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia (DTQG). Về phía Tổng cục DTNN có các đồng chí lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo các đơn vị, các phòng chức năng của các đơn vị thuộc và trực thuộc. Đầu cầu tại Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố có lãnh đạo các Cục DTNN khu vực; Cán bộ, công chức, viên chức các phòng thuộc Cục DTNN khu vực; Lãnh đạo Chi cục DTNN, phụ trách kế toán, phụ trách kỹ thuật thuộc Chi cục DTNN.

 

Đồng chí Đỗ Việt Đức, Tổng Cục trưởng Tổng cục DTNN phát biểu tại Hội nghị

 

Đạt nhiều kết quả quan trọng

Theo báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018, thực hiện mục tiêu và các giải pháp điều hành của Chính phủ và Bộ Tài chính, ngành DTNN đã đoàn kết, sáng tạo, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành các kế hoạch đề ra. Những kết quả nổi bật trong năm 2018 của ngành DTNN thể hiện trên các mặt sau:

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành có liên quan; phối hợp với các Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính và các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động DTQG. Trong năm 2018 đã trình Bộ tài chính ký ban 05 Thông tư, 01 Quyết định quy định về lĩnh vực DTQG và  xây dựng dự thảo 15 quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật hàng DTQG tại các bộ, ngành  để trình Bộ tài chính ban hành vào đầu năm 2019, tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, bảo đảm quản lý hiệu lực, hiệu quả hàng DTQG. Trong năm 2018, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác xuất cấp, sử dụng hàng DTQG tại một số địa phương trên cả nước đã thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước về DTQG của Bộ tài chính. Đã phối hợp với các bộ, Văn phòng Chính phủ, các vụ, cục thuộc Bộ tài chính kịp thời tham mưu cho Bộ tài chính để trình Quốc Hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định các nhiệm vụ theo quy định của Luật DTQG

Tổ chức có hiệu quả việc xuất cấp hàng DTQG theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2018, tổng giá trị hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp không thu tiền để cứu trợ, hỗ trợ và viện trợ theo các quyết định của cấp có thẩm quyền là 1.822,3 tỷ đồng. Số lượng hàng DTQG đã xuất cấp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và phân bổ đúng đối tượng; vận chuyển kịp thời đến các địa phương được cứu trợ, góp phần giúp các đơn vị quân đội, công an, tìm kiếm cứu nạn thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ nhân dân một số địa phương kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu đói.

 

Phó tổng Cục trưởng Lê Văn Thời trình bày Báo cáo tổng kết tại Hội nghị

 

Chỉ đạo quyết liệt, kịp thời nhiệm vụ quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia khi nhập kho, trong quá trình bảo quản và xuất kho thông qua thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, phúc tra chất lượng hàng hóa, do vậy hàng  DTQG luôn có chất lượng tốt, được các ngành các cấp và nhân dân đón nhận.

Công tác quản lý tài chính nội ngành, xây dựng tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các họat động đoàn thể được quan tâm và đạt được những kết quả theo mục tiêu đề ra. Hệ thống cơ sở vật chất về kho tàng đã từng bước được cải thiện đáng kể. Lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức ngành DTNN đã có những chuyển biến tích cực, chuyên nghiệp hơn, so với những năm trước đây, tình trạng nợ đọng công việc đã giảm hẳn.

Những kết quả đạt được của ngành DTNN góp phần quan trọng vào thành tích chung của ngành tài chính trong các lĩnh vực, nhất là trong quản lý điều hành thu - chi Ngân sách Nhà nước, thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng kinh tế.

 

Một số điểm đầu cầu tại các tỉnh, thành phố

 

Tại Hội nghị, đại diện một số bộ, ngành tham gia quản lý hàng DTQG như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn... các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính cũng như đại diện một số Cục DTNN khu vực bày tỏ kiến nghị, cũng như các giải pháp nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành DTNN trong năm 2019.

 

Các đại biểu đóng góp ý kiến nhằm góp phần thực hiện thắng lợi

nhiệm vụ của ngành DTQG trong năm 2019

 

Tập trung xây dựng và hoàn thành cơ chế, chính sách DTQG

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ, công chức ngành DTQG đạt được trong năm 2018. “‘Những thành tích của Tổng cục DTNN đã tạo ra dòng chảy liên tục góp phần cùng ngành Tài chính hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 và là một trong những tiền đề để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Bước sang năm 2019, Thứ trưởng đã gợi ý ngành DTNN cần Tiếp tục và tăng cường xây dựng cơ chế chính sách về DTQG trong đó cần tập trung: tham mưu giúp Bộ tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban quy hoạch tổng thể hệ thống kho DTQG đến năm 2030. Tổ chức đanh giá chiến lược DTQG xây dựng chiến lước DTQG đến năm 2030, định hướng đến năm 2040 trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn và triển khai thực hiện Luật DTQG, như: hoàn thiện cơ chế quản lý, hệ thống các định mức kinh tế - kỹ thuật, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về  hàng DTQG.

Tăng cường sự phối hợp các bộ, ngành có liên quan; phối hợp với các Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính và các địa phương để thực hiện tốt công tác DTQG, bảo đảm sử dụng nguồn lực DTQG có hiệu quả. Thực hiện tốt công tác Quản lý, bảo quản hàng DTQG là nhiệm vụ trung tâm và quan trọng nhất của hoạt động DTQG.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Văn Hiếu cũng như ý kiến phát biểu của các đại biểu đại diện cho các bộ, ngành tham gia quản lý hàng dự trữ, lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ Tài chính cũng như các Cục DTNN khu vực, Tổng Cục trưởng Đỗ Việt Đức khẳng định toàn ngành DTNN sẽ nỗ lực khắc phục những khó khăn, tồn tại, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Tài chính giao năm 2019.

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, cũng như quán triệt phương châm hành động của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/2019 (kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả), đồng chí Đỗ Việt Đức đã đề nghị các cán bộ và ngành DTNN tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao ngày từ ngày đầu, tháng đầu của năm. Đặc biệt, tập trung xây dựng và hoàn thành cơ chế, chính sách làm cơ sở để thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn.

Đối với công tác quản lý chất lượng hàng DTQG, Tổng cục trưởng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát chất lượng hàng hóa nhập kho DTQG, tuân thủ đúng các chỉ tiêu kỹ thuật đã được quy định, xử lý nghiêm các trường hợp có sai sót về chất lượng khi nhập hàng.

 

Đại diện tập thể và các cá nhân được tặng thưởng Huân chương

 lao động của Chủ tịch nước

 

Cũng tại Hội nghị, để ghi nhận những kết quả và thành tích đã đạt được của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành DTNN trong thời gian qua. Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu đã trao tặng Huân chương lao động của Chủ tịch nước, Cờ Thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đơn vị và cá nhân của Tổng cục DTNN có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cho Tổng cục DTNN, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác cho các các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018./.

 

Thứ trưởng Trần Văn Hiếu trao tặng Cờ Thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

cho các đơn vị và cá nhân của Tổng cục DTNN có thành tích xuất sắc

 

Thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng Cục trưởng Tổng cục DTNN Đỗ Việt Đức trao
Bằng khen của Bộ Tài chính về công tác phối hợp cho ông Nguyễn Mạnh Hà,
Phó Cục trưởng Cục Kho vận, Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật, Bộ Công an

 

Đoàn Thị Hằng – Ban Biên tập Bản tin Dự trữ