Cải cách hành chính nâng cao hiệu quả quản lý hàng dự trữ

(06/04/2018)

Chia sẻ với Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), ông Nguyễn Văn Bình – Vụ trưởng Vụ Chính sách và pháp chế, Tổng cục DTNN cho biết: “Xác định rõ các nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính trong năm 2018, Tổng cục DTNN luôn chủ động trong tổ chức triển khai cải cách hành chính trên tất cả các mặt, từ cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách tài chính công và ứng dụng công nghệ vào quản lý tại của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong năm bản lề 2018 có ý nghĩa quan trọng để đạt được mục tiêu đề ra tại kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Tổng cục và góp phần hoàn thành nhiệm vụ do Chính phủ và Bộ Tài chính giao”.

 

Ông Đỗ Việt Đức – Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước kiểm tra chất lượng thóc

nhập kho tại một số điểm kho thuộc Cục Dự trữ Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

 

Sự chuyển biến tích cực trên cả năm nội dung

Ông Nguyễn Văn Bình – Vụ trưởng Vụ Chính sách và pháp chế, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết, ngay trong tháng 1/2018, Tổng cục đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn triển khai công tác cải cách hành hành chính từ khâu lập kế hoạch, rà soát các đề án cải cách thủ tục hành chính có khả năng thực hiện trong năm 2018 và hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục.

Theo đó, kết thúc quí 1, công tác cải cách hành chính bước đầu có sự chuyển biến tích cực trên cả sáu nội dung cải cách gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và ứng dụng công nghệ hiện đại hóa hành chính.

 

Ông Nguyễn Văn Bình – Vụ trưởng Vụ Chính sách và pháp chế, Tổng cục Dự trữ Nhà nước trả lời phỏng vấn

 

Thông tin cụ thể về những kết quả đạt được, ông Nguyễn Văn Bình cho biết, trước hết về cải cách thể chế, năm 2018, Tổng cục rà soát, đánh giá hệ thống quy đinh pháp luật về dự trữ quốc gia (DTQG), đề xuất với Bộ giao Tổng cục DTNN chủ trì soạn thảo 06 thông tư gồm: 02 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về DTNN đối với mặt hàng xuồng cứu nạn DTQG và nhà bạt cứu sinh DTQG, Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 89/2015/TT-BTC ngày 11/6/2015 hướng dẫn nhập,xuất, mua, bán hàng DTQG, Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 145/2013/TT-BTC ngày 21/10/203 hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia, Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 108/2013/TT-BTC ngày 13/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật hàng DTQG, Thông tư ban hành chỉ tiêu thống kê ngành DTNN.

Đến nay, Tổng cục đã chỉ đạo các đơn vị chủ trì soạn thảo xây dựng đề cương chi tiết xin ý kiến Lãnh đạo để tiến hành dự thảo các thông tư, đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Tổng cục cũng đã ban hành kế hoạch xây dựng cơ chế, chính sách quản lý nội ngành của Tổng cục DTNN năm 2018 với 22 đề án, trong đó có 6 đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Về cải cách thủ tục hành chính, đặc thù của ngành DTNN không có nhiều thủ tục hành chính liên quan trực tiếp với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, do vậy, định hướng tại kế hoạch cải cách thủ tục hành chính của Tổng cục trong năm 2018 chủ yếu tập trung cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết công việc nội bộ Tổng cục DTNN và giữa Tổng cục với cơ quan, tổ chức ngoài Tổng cục.

Do đó, theo ông Nguyễn Văn Bình: “Việc cải cách thủ tục hành chính nội bộ tại Tổng cục sẽ được cụ thể hóa trong quá trình xây dựng các văn bản cơ chế, chính sách quản lý nội ngành, đảm bảo các thủ tục hành chính sửa đổi trong các văn bản mới ban hành phải đơn giản, cụ thể, minh bạch, làm rõ quy trình, thủ tục, trách nhiệm, thời hạn giải quyết của các bên liên quan”.

Đáng chú ý, về kiểm soát thủ tục hành chính, Tổng cục đã gắn công tác rà soát, kiểm soát TTHC ngay từ khâu xây dựng đề cương dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Thường xuyên xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm đánh giá tính khả thi của quy định về TTHC, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện TTHC”.

Từng bước đơn giản, cụ thể, minh bạch hóa các quy trình

Trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, trong quý I năm 2018, Tổng cục đã tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức theo kế hoạch năm 2017; mở lớp bồi dưỡng kiến thức theo tiêu chuẩn ngạch thủ kho bảo quản nhằm trang bị các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ hành chính, kiến thức quản lý nhà nước trong lĩnh vực dự trữ quốc gia, tổ chức bộ máy của Tổng cục DTNN, các văn bản về quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia, công tác bảo quản đảm bảo tốt về chất lượng, số lượng hàng hóa dự trữ quốc gia. Tổng cục đang tích cực chuẩn bị mở lớp bồi dưỡng nghiêp vụ đấu thầu, đấu giá cho công chức làm chuyên môn và chuẩn bị tài liệu để tập huấn cho công chức tập sự.

Bên cạnh đó, Tổng cục cử các công chức viên chức tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng do các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài ngành tổ chức, nhằm từng bước hoàn thiện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong ngành. 

Trong khi đó, liên quan đến công tác cải cách tài chính công, trong quý I năm 2018, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN đã ban hành Quyết định số 53/QĐ-TCDT ngày 31/01/2018 ban hành quy trình lập dự toán, quyết toán chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia để viện trợ, cứu trợ. Nội dung văn bản đã chú trọng tới khâu cải cách thủ tục hành chính ngay trong nội bộ cơ quan để từng bước đơn giản, cụ thể, minh bạch hóa các quy trình, nghiệp vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Về thực hiện cơ chế tự chủ tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, Tổng cục đã ban hành Quyết định về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ DTNN. Trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm nhằm tăng tính chủ động, tăng khả năng chịu trách nhiệm trong việc sử dụng tiết kiệm nguồn ngân sách nhà nước.

Trong công tác hiện đại hóa nền hành chính, Tổng cục tiếp tục triển khai phần mềm quản lý văn bản eDocTC tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục. Trong quy trình xử lý công việc, Tổng cục tăng cường chỉ đạo các đơn vị thực hiện trao đổi thông tin qua thư điện tử (trừ các thông tin mang tính chất bí mật nhà nước), vừa đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả, vừa giảm bớt giấy tờ, tài liệu.

Đồng thời áp dụng các phần mềm quản lý vật tư hàng hóa, kho tàng, quản lý cán bộ, đặc biệt là kế toán nội bộ (kế toán hành chính) cho các cán bộ trực tiếp thực hiện. Việc triển khai áp dụng phần mềm này đã cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm chi phí, thời gian….Tuy nhiên, để tiếp tục hiện đại hóa phù hợp với yêu cầu quản lý, trong năm 2018, Tổng cục đã chỉ đạo rà soát, đánh giá để nâng cấp phần mềm này cùng với việc sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán dự trữ quốc gia.

“Trong những tháng tiếp theo, Tổng cục sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nội dung tại Kế hoạch CCHC năm 2018 của Tổng cục. Với những việc làm cụ thể và thiết thực, chắc chắn trong thời gian tới Tổng cục DTNN sẽ tiếp tục có những bước tiến mới trong CCHC, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước” - ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

 

 

Nguyễn Hồng Sâm - Văn phòng Tổng cục DTNNCác tin đã đưa ngày: