Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dự trữ quốc gia trong tình hình mới

(09/10/2023)

Cho đến nay, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình đã triển khai tốt các nhiệm vụ liên quan đến quản lý hàng hóa, vật tư dự trữ quốc gia; xuất nhập hàng dự trữ. Trong những tháng còn lại của năm 2023, đơn vị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác.

Chủ động, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đột xuất

Theo lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình, đơn vị quản lý dự trữ quốc gia địa bàn hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, có vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và đất nước.

Là các tỉnh có nhiều huyện miền núi, giáp khu vực Tây Nguyên; thường bị tác động, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai bão lũ, hạn hán, gây ra nhiều khó khăn. Vì vậy, nâng cao năng lực dự trữ quốc gia để chủ động, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đột xuất, cấp bách khi được Chính phủ và Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao là nhiệm vụ chính trị hàng đầu luôn được quan tâm, chú trọng.

Hàng năm, cũng như năm 2023 Cục luôn bám sát các quy định, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tiễn; quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ DTQG.

Đơn vị triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác nhập, xuất, bảo quản, quản lý kho hàng và hàng DTQG theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch, chặt chẽ, an toàn. Các mặt hàng DTQG luôn đảm bảo đủ số lượng, chất lượng tốt; xuất cấp kịp thời đã góp phần bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ an sinh xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, quốc phòng, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của xã hội, lúc khó khăn của người dân, tạo sự tin tưởng của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nâng cao vị thế của Ngành Dự trữ Nhà nước.

Thực hiện nghiêm hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật nhập, xuất, bảo quản, các Quy chế quản lý kho hàng, chất lượng DTQG. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để nâng cao hiệu quả quản lý, công tác bảo quản và chất lượng hàng DTQG.

Quản lý, sử dụng đúng quy định và hiệu quả, có tiết kiệm nguồn kinh phí chi cho DTQG; cũng như kho tàng và các trang thiết bị, tài sản phục vụ nhiệm vụ DTQG. Đơn vị từng bước xây dựng hoàn chỉnh các kho dự trữ: kho dự trữ Dung Quất và kho dự trữ Đức Hiệp, địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; kho dự trữ Tây Sơn và kho dự trữ Quy Nhơn, địa bàn tỉnh Bình Định theo quy hoạch và kế hoạch, để tăng lượng chứa và điều kiện  nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG, tăng quy mô và năng lực DTQG trên địa bàn.

Tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ tại các Chi cục và kho dự trữ trong quản lý, hoạt động DTQG; nhất là nhập, xuất, bảo quản, bảo vệ hàng DTQG phải đảm bảo quy trình, đủ số lượng, tốt chất lượng, an toàn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng số trong công tác nhập, xuất, quản lý kho và hàng DTQG.

 

Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình luôn hoàn thành nhập kho và xuất cấp

kịp thời các mặt hàng DTQG đảm bảo đủ số lượng, an toàn về chất lượng.

 

Tăng cường xây dựng quy chế quản lý nội ngành, phổ biến giáo dục pháp luật trong toàn đơn vị

Để đảm bảo các hoạt động dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình tăng cường xây dựng quy chế quản lý gắn với thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và nội ngành, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức trong toàn đơn vị.

Xác định xây dựng quy chế quản lý đơn vị gắn với thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật là yếu tố then chốt, tạo sự thông suốt, thống nhất, chặt chẽ trong việc thực hiện pháp luật; là tiền đề để hoàn thành tốt nhiệm vụ DTQG. Vì vậy, Cục luôn tăng cường kiểm tra, đánh giá, rà soát việc thực hiện các quy định của pháp luật, các cơ chế, quy định nội ngành, nội bộ. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh kỷ cương chấp hành pháp luật; bổ sung, hoàn thiện các văn bản quản lý, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ nội bộ để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ hiệu quả và đúng luật.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay Cục đã ban hành các văn bản như: Quy chế làm việc; Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước; Quy chế chi tiêu nội bộ; Hướng dẫn thực hiện công tác nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG, …

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được đơn vị chú trọng, đẩy mạnh trong toàn Cục. Thông qua quá trình tác nghiệp chuyên môn, kiểm tra, kiểm soát nội bộ và cuộc họp đơn vị hàng tháng để áp dụng và phổ biến giáo dục pháp luật. Đồng thời theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về dự trữ quốc gia để kịp thời nắm bắt, xử lý vướng mắc và kiến nghị, đề xuất hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật.

Xây dựng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Bên cạnh việc tăng cường xây dựng cơ chế quản lý gắn với thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và nội ngành, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình luôn chú trọng xây dựng đội ngũ công chức, nhất là công chức lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục chuyên nghiệp, chuyên sâu; có bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, đoàn kết, liêm, chính, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt khó, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ DTQG trong tình hình hình mới.

Đơn vị tăng cường phân cấp, phân quyền cho các đơn vị thuộc Cục để chủ động trong quản lý và thực hiện nhiệm vụ được giao. Từng bước xây dựng vị trí việc làm, bố trí, phân công công chức theo vị trí việc làm, minh bạch, đáp ứng chuyên môn, nhiệm vụ của các đơn vị. Thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng, đánh giá công chức; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, tăng thu nhập cho công chức, đảm bảo các tiêu chí, quy trình; gắn với kết quả, chất lượng, hiệu quả thực hiện công vụ, nhiệm vụ làm đầu, xây dựng cơ quan văn hóa, trách nhiệm nêu gương, kỷ luật, kỷ cương, với tinh thần “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, hiệu quả ”.

Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, quy định về trách nhiệm nêu gương, về đạo đức công chức, công vụ, về văn hoá công sở nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, lòng yêu nghề, gắn bó đơn vị của đội ngũ công chức.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được đẩy mạnh, khuyến khích, tạo điều kiện để công chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, pháp luật, năng lực công tác, trình độ chính trị; nhất là công chức trẻ, mới tuyển dụng, công chức quy hoạch.

Từ những kết quả trên, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình góp phần tăng cường năng lực DTQG, để sẵn sàng, chủ động ứng cứu khi có tình huống cấp bách xảy ra, đáp ứng kịp thời, hiệu quả mục tiêu DTQG; phát huy vai trò của lực lượng DTQG trong quá trình phát triển bền vững đất nước; xây dựng ngành Dự trữ Nhà nước phát triển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ DTQG trong tình hình mới./.

 

 

 Nguyễn Phỉ Hòa – Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình

 Các tin đã đưa ngày: