Cục DTNN khu vực Cửu Long thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua khí nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu gạo dự trữ quốc gia năm 2019

(24/04/2019)

A. Thông tin chung:

1.  Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long

       Địa chỉ: Số 05 đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

       Điện thoại: 0270.3910868 – 0270.3910871;                   Fax: 0270.3910865

2. Tên gói thầu: Mua khí nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu gạo dự trữ quốc gia  năm 2019.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: số 98/QĐ-CDTCL ngày 23/4/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua khí nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu gạo dự trữ quốc gia năm 2019.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long

5. Tổng mức đầu tư: 128.136.000 đồng  (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tám triệu một trăm ba mươi sáu ngàn đồng chẵn).

  1. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

 

STT

Tên

gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu  thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua khí nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu gạo dự trữ quốc gia năm 2019.

128.136.000 đồng

 

Ngân sách nhà nước

Chào hàng cạnh tranh   rút gọn  trong nước

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Quý II năm 2019

Hợp đồng theo đơn giá cố định

90 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Tổng giá gói thầu:

128.136.000 đồng

 

 

 Các tin đã đưa ngày: