Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phá dỡ tường rào cũ, phát quang xung quanh vùng kho

(07/11/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 058.3889227. Fax: 058.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

2. Tên dự án: Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thuận.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 290/QĐ-CDTNTB ngày 07/11/2018 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thuận, hạng mục: Phá dỡ tường rào cũ, phát quang xung quanh vùng kho.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

5. Tổng mức đầu tư:  68.117.000 đồng (Sáu mươi tám triệu một trăm mười bảy nghìn đồng chẵn).

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Số

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu xây lắp: Phá dỡ tường rào cũ, phát quang xung quanh vùng kho

68.117.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 11 năm 2018

Trọn gói

20 ngày

Tổng giá các gói thầu

68.117.000

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: