Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Mua vật tư, công cụ dụng cụ phục vụ công tác bảo quản thường xuyên lương thực dự trữ quốc gia quý 4 năm 2018

(09/10/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.

Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Trà Nóc, P. Trà Nóc, Q. Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ; Điện thoại:        0292.3841447     - Fax: 0292.3841447.

2. Tên dự toán: Mua vật tư, công cụ dụng cụ phục vụ công tác bảo quản thường xuyên lương thực dự trữ quốc gia quý 4 năm 2018.

 3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 201/QĐ-CCDTCT ngày 09/10/2018 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua vật tư, công cụ dụng cụ phục vụ công tác bảo quản thường xuyên lương thực dự trữ quốc gia quý 4 năm 2018.

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.

5. Tổng mức đầu tư: 23.678.000đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu sáu trăm bảy mươi tám ngàn đồng).

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(ĐVT: Đồng; đã bao gồm các khoản phí, lệ phí theo quy định và các chi phí khác liên quan)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua vật tư, công cụ dụng cụ phục vụ công tác bảo quản thường xuyên lương thực dự trữ quốc gia quý 4 năm 2018

23.678.000

Ngân sách Nhà nước năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn (theo Khoản 2, Điều 56 Nghị định số 63)

 

Trong tháng 10/2018

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2018

Tổng cộng

23.678.000

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: