Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lương thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp nhân công thực hiện kê lót kho bảo quản ban đầu 1.700 tấn gạo nhập kho năm 2018.

(17/05/2018)

THÔNG BÁO

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục DTNN Gia Lương

- Địa chỉ: Xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223.668.224

2. Tên gói thầu: Cung cấp nhân công thực hiện kê lót kho bảo quản ban đầu 1.700 tấn gạo nhập kho năm 2018.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 21 - QĐ/CCDTGL ngày 15/05/2018 của Phó phụ trách chi cục DTNN Gia Lương.

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp nhân công thực hiện kê lót kho bảo quản ban đầu 1.700 tấn gạo nhập kho năm 2018

29.624.000

(Hai mươi chín triệu sáu trăm hai mươi bốn nghìn đồng)

NSNN cấp năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 16/5/2018

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày ký kết hợp đồng đến sau 10 ngày kết thúc nhập kho gạo

 Các tin đã đưa ngày: