Chi cục DTNN Vĩnh Linh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024

(02/07/2024)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Linh.

- Địa chỉ: TT. Hồ Xá - huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

- Điện thoại: 0233.3820.312

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 150/QĐ-CCDTVL ngày 01/7/2024 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Lĩnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024.

4. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Linh.

S

T

T

Tên chủ đầu tư

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

    Loại

hợp

đồng

Thời gian thực hiện gói thầu

Tùy  chọn  mua thêm

Giám sát hoạt động đấu thầu

Tên gói thầu

Tóm tắt công việc chính của gói thầu

 

 

 

 

1

 

 

Chi cục

Dự

trữ Nhà nước Vĩnh Linh

 

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp gạo nhập kho DTQG kế hoạch năm 2024.

Bốc xếp gạo từ trên phương tiện vận tải của khách hàng; qua cân 100%; thay, sang bao những bao bị bẩn, rách, cân tịnh lại; đưa vào trong kho dự trữ, chất xếp thành từng lô ngay ngắn, thẳng hàng theo QCVN 06:2019/BTC, đảm bảo vững chắc trong quá trình bảo quản.

175.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm bảy mươi lăm triệu đồng)

(Giá gói thầu đã bao gồm thuế các loại thuế theo quy định và chi phí khác có liên quan).

 

Ngân sách Nhà nước năm 2024.

 

Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng.

 

 

Một giai đoạn một túi hồ sơ.

 

 

 

 

20 ngày

 

 

 

 

Tháng 7/2024

 

 

Hợp đồng trọn gói, có giá không thay đổi trong quá trình thực hiện.

Trong vòng 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực,  đồng thời đảm bảo theo đúng tiến độ hợp đồng nhập gạo của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên ký với khách hàng nhập gạo.

 

 

 

 

Không

 

 

 

 

Không

Tổng giá gói thầu

175.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: