Chi cục DTNN Vĩnh Long thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo nhập kho DTQG thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

(03/07/2024)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long.

- Địa chỉ: Số 162B Khóm Tân Quới Đông, Phường Trường An, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Số điện thoại: 0270.3912549; 0270.3822802

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo nhập kho dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long (đợt 2).

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số 29/QĐ-CCDTVL ngày 03/07/2024 của Chi Cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long.

4. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long.

5. Tổng mức đầu tư: 162.397.200 đồng ( Một trăm sáu mươi hai triệu ba trăm chín mươi bảy ngàn hai trăm đồng).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

 

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 

Nguồn vốn

 

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Phương thức lựa chọn nhà thầu

 

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

 

Thời gian thực hiện gói thầu

Tùy chọn mua thêm

Giám sát hoạt động

đấu thầu

Tên gói thầu

Tóm tắt công việc chính của gói thầu

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo nhập kho dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long ( đợt 2)

Bốc dỡ gạo từ phương tiện vận chuyển của bên bán tại cửa kho dự trữ, bốc  vác bao gạo qua cân, chất xếp thành từng lô tại các ngăn kho theo yêu cầu kỹ thuật của đơn vị

162.397.200 đồng

( Một trăm sáu mươi hai triệu ba trăm chín mươi bảy ngàn hai trăm đồng)

 

Ngân sách nhà nước năm 2024 (Khoản 331, nguồn 12)

Chào hàng cạnh tranh, đấu thầu qua mạng

Một giai đoạn một tuí hồ sơ

10 ngày

 

 

Tháng 07/2024

 

Hợp đồng

Trọn gói

60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo hoàn thành đến hết ngày 30/8/2024

 

 

 

không

 

 

 

Không đề xuất

 Các tin đã đưa ngày: