Chi cục DTNN Bắc Kạn thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp 1.200 kg khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu 1.500 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024

(19/06/2024)

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Bắc Kạn.

- Địa chỉ: Thôn Bản Tết 2, Xã Nông Hạ, Huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

- Điện Thoại: 0209.3506979

2. Tên gói thầu: Cung cấp 1.200 kg khí Nitơ (N2) phục vụ công tác bảo quản ban đầu 1.500 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Bắc Kạn.

3. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Bắc Kạn.

4. Tổng mức đầu tư: 21.600.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi mốt triệu sáu trăm nghìn đồng).

5. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (Chi hoạt động dự trữ quốc gia năm 2024).

6. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số   /QĐ-CCDTBK ngày 18/6/2024 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Bắc Kạn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp 1.200 kg khí Nitơ (N2) phục vụ công tác bảo quản ban đầu 1.500 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Bắc Kạn.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Cung cấp 1.200 kg khí Nitơ (N2) phục vụ công tác bảo quản ban đầu 1.500 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Bắc Kạn

21.600.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi mốt triệu sáu trăm nghìn đồng)

Ngân sách Nhà nước (Chi hoạt động dự trữ quốc gia năm 2024)

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 6/2024

Hợp đồng trọn gói

60 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực


 

 Các tin đã đưa ngày: