Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo về việc đính chính thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ

(08/12/2023)

 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 và Nghị định số 47/2023/NĐ-CP ngày 03/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 89/2015/TT-BTC ngày 11/6/2015 và Thông tư số 92/2018/TT-BTC ngày 02/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 89/2015/TT-BTC về hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 và Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng BTC quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 590/QĐ-TCDT ngày 07/12/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN về việc phê duyệt kế hoạch bán đấu giá thóc, gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2023;

Căn cứ Thông báo số 1097/TB-CDTĐNB ngày 07/12/2023 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ về việc thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ thông báo về việc đính chính Thông báo số 1097/TB-CDTĐNB ngày 07/12/2023 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, với các nội dung sau:

Tại Mục 4 (trang 02), gạch đầu dòng thứ 2 được thay thế bằng nội dung sau:

“- Tổ chức đấu giá tài sản được xem xét lựa chọn phải đáp ứng các tiêu chí và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu nêu trên, đồng thời đáp ứng các quy định về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thông qua đấu thầu. Tổ chức đấu giá tài sản đáp ứng các tiêu chí và yêu cầu nêu trên sẽ được Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ xem xét, quyết định lựa chọn.”

Các nội dung khác được nêu tại Thông báo số 1097/TB-CDTĐNB ngày 07/12/2023 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ về việc thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được giữ nguyên.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản được biết và thực hiện./.

 Các tin đã đưa ngày: