Chi cục DTNN Cần Thơ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo dự trữ quốc gia xuất cấp cho tỉnh Bạc Liêu dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

(18/01/2023)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.

Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Trà Nóc, P. Trà Nóc, Q. Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ; Điện thoại:        0292.3841447     - Fax: 0292.3841447.

2. Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo dự trữ quốc gia xuất cấp cho tỉnh Bạc Liêu dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 30/QĐ-CCDTCT ngày 18/01/2023 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ, về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo dự trữ quốc gia xuất cấp cho tỉnh Bạc Liêu dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.

5. Tổng mức đầu tư: 70.192.500 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi triệu một trăm chín mươi hai ngàn năm trăm đồng).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên

gói thầu

Giá gói thầu

(ĐVT: Đồng; đã bao gồm các khoản thuế, phí theo quy định của nhà nước và các chi phí khác liên quan)

Nguồn vốn

Hình thức lựa

chọn

nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo dự trữ quốc gia xuất cấp cho tỉnh Bạc Liêu dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

70.192.500

NSNN năm 2023

Chỉ định thầu

rút gọn

(theo quy định tại Khoản 2, Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và Điều 13, Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020)

 

Tháng 01/2023

Hợp đồng theo đơn giá cố định

 

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 21/01/2023

Tổng cộng

70.192.500

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: