Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thông báo mời thầu Cải tạo nâng cấp kho lương thực, kho Dự trữ Dung Quất, Quảng Ngãi

(11/07/2018)

1. Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp số 1 xây dựng nhà kho lương thực (Phần móng, phần kết cấu + kiến trúc, phần điện, hệ thống chống sét, hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà; hệ thống điện tổng thể, đường nội bộ, trạm bơm, bể nước PCCC, Giếng khoan, hệh thống phòng cháy và chữa cháy).

- Loại gói thầu: Xây lắp;

- Giá gói thầu: 12.673.860.477 đồng (Mười hai tỷ, sáu trăm bảy mươi ba triệu, tám trăm sáu mươi nghìn bốn trăm bảy mươi bảy đồng).

- Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng công trình cải tạo nâng cấp kho lương thực, kho Dự trữ Dung Quất, Quảng Ngãi- Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 ngày;

2.Tên dự án: Cải tạo nâng cấp kho lương thực, kho Dự trữ Dung Quất, Quảng Ngãi - Cục Dự trữ Nhà nuớc khu vực Nghĩa Bình.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoan, một túi hồ sơ;

6. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ ngày 16/07/2018 đến trước 09 giờ ngày 06/08/2018

7. Địa điểm phát hành HSMT:  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình; Địa chỉ  số 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Số điện thoại: 0256.3822602; 0256.3812906; số Fax: 0256.3827526.

8.Giá bán 1 bộ HSMT:  2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

9.Bảo đảm dự thầu: 180.000.000  (Một trăm tám mươi triệu đồng);

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 06/08/2018;

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ ngày 06/08/2018./.Các tin đã đưa ngày: