Tổng cục Dự trữ Nhà nước tổ chức triển khai lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

(23/02/2013)

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục

Thực hiện công văn số 155/TCDT-CSPC, Cổng thông tin điện tử Tổng cục Dự trữ Nhà nước giới thiệu toàn văn Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28/12/2012 của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Kế hoạch của Chính phủ về việc lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 11/01/2013 cùng văn bản dự thảo Hiến pháp và để các đơn vị khai thác sử dụng.Các tin đã đưa ngày: