Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

VĂN BẢN CĂN CỨ
VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
VĂN BẢN DẪN CHIẾU
VĂN BẢN THAY THẾ HỦY BỎ/ ĐÌNH CHỈ
VĂN BẢN HIỆN THỜI
  • Quyết định 361/QĐ-TCDT 14/05/2013
VĂN BẢN SỬA ĐỔI BỔ SUNG
VĂN BẢN ĐÍNH CHÍNH