Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Quyết định số 361/QĐ-TCDT ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước Về việc ban hành quy định về định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật trang thiết bị, phương tiện làm việc đặc thù trong các đơn vị trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Văn bản đính kèm: