Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Thông tư 134/2018/TT-BTC 28/12/2018

SoKiHieu

134/2018/TT-BTC

TrichYeu

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tầu) cao tốc dự trữ quốc gia

LoaiVanBan

Thông tư

NgayBanHanh

12/28/2018 12:00 AM

CoQuanBanHanh

Bộ Tài chính

TinhTrangHieuluc

Có hiệu lực

NgayHetHieuLuc

 

NgayApDung

 

VanBanHuongDan

 

VanBanDanChieu

 

VanBanThayTheBaiBoDinhChi

 

VanBanDinhChinh

 

ContentNews

Thông tư số 134/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tầu) cao tốc dự trữ quốc gia

VanBanCanCu

 

NgayCoHieuLuc

7/1/2019

VanBanSuaDoiBoSung

 

LinhVucVanBan

 

NguoiKy

Trần Văn Hiếu

ChucDanh

Thứ trưởng

OldID

 
Approval Status Approved
 

Attachments

134_2019_TT_BTC.pdf    
Created at 1/23/2019 9:04 AM by System Account
Last modified at 1/23/2019 9:04 AM by System Account