Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
CategoryDescription
  
  
  
4
Bộ Tài chính
Yes1
  
3
Thủ tướng chính phủ
Yes3
  
2
Chính phủ
Yes4
  
1
Chủ tịch nước
Yes5
  
0
Quốc hội
Yes7
  
5
Yes8
  
20
No9
  
6
Yes10
  
7
Yes11
  
8
No12
  
0
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
No21
  
8
Yes24
  
Bộ Thông tin và Truyền thông
Yes25