Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:
Có 185 kết quả tìm được

Thông tư 64/2022/TT-BTC 25/10/2022

Ban hành Sửa đổi 2: 2022 QCVN 08: 2018/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

Thông tư 134/2018/TT-BTC 28/12/2018

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tầu) cao tốc dự trữ quốc gia

Thông tư 54/2018/TT-BTC 08/06/2018

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021

Thông tư 02/2016/TT-TTCP 20/10/2016

Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 về việc việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư 82/2016/TT-BTC 16/06/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 211/2013/TT-BTC ban hành ngày 30/12/2013 của Bộ Tài Chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH 29/12/2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT 26/10/2015

Về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thông tư 161/2015/TT-BTC 15/10/2015

Quy định về định mức chi phí bảo quản và định mức hao hụt hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

Thông tư 160/2015/TT-BTC 15/10/2015

Quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

Thông tư 109/2015/TT-BTC 22/07/2015

Quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất tại cửa kho và chi phí bảo quản hạt giống lúa, hạt giống ngô dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT 06/05/2015

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

Thông tư 79/2015/TT-BTC 25/05/2015

Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính

Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT 16/06/2015

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá

Thông tư 89 /2015/TT-BTC 11/06/2015

Hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC 20/11/2014

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Thông tư 62/2015/TT-BTC 05/05/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước

Thông tư 25/2014/TT-BTTTT 30/12/2014

Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương

Thông tư 159/2014/TT-BTC 27/10/2014

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước

Thông tư 138/2014/TT-BTC 22/09/2014

Quy định về định mức chi phí nhập, định mức chi phí xuất tại cửa kho và định mức chi phí bảo quản thuốc nổ Pentrit (TEN) dự trữ quốc gia

Thông tư 130 /2014/TT-BTC 09/09/2014

Quy định về quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia

Thông tư liên tịch 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP 14/07/2014

Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Thông tư 104/2014/TT-BTC 07/08/2014

Quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Quyết định 2019/QĐ-BTC 19/08/2014

Về việc ban hành tiêu chuẩn cơ sở đối với thiết bị khoan cắt và máy phát điện dự trữ quốc gia

Nghị định 65/2014/NĐ-CP 01/07/2014

Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013

Nghị định 63/2014/NĐ-CP 26/06/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Thông tư 71/2014/TTLT-BTC-BNV 30/05/2014

Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lí hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Thông tư 141/2011 /TT-BTC 20/10/2011

Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư 57/2014/TT-BTC 06/05/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư 53/2014/TT-BTC 24/04/2014

Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia

Thông tư 33/2014/TT-BTC 14/03/2014

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm công tác dự trữ quốc gia

Chỉ thị 07/CT-TTg 19/03/2014

Về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng

Nghị định 79/2013/NĐ-CP 19/07/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định 105/2013/NĐ-CP 16/09/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Nghị định 81/2013/NĐ-CP 19/07/2013

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính

Nghị định 192/2013/NĐ-CP 21/11/2013

Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

Thông tư 27/2014/TT-BTC 20/02/2014

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối ăn dự trữ quốc gia

Quyết định 45/QĐ-BTC 06/01/2014

Ban hành Quy chế phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Tài chính

Thông tư 10/2014/TT-BTC 17/01/2014

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Thông tư 07/2014/TT-BTC 14/01/2014

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lí, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ

Thông tư 196/2013/TT-BTC 18/12/2013

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý điều hành ngân sách nhà nước

Thông tư 211/2013/TT-BTC 30/12/2013

Quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ

Thông tư 163/2013/TTLT-BTC-BNV 15/11/2013

Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Thông tư 182/2013/TT-BTC 04/12/2013

Hướng dẫn xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia

Thông tư 172/2013/TT-BTC 20/11/2013

Quy định về thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia

Thông tư 145/2013/TT-BTC 21/10/2013

Hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia

Nghị định 94/2013/NĐ-CP 21/08/2013

Quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia

Quyết định 627/QĐ-TCDT 19/08/2013

Về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Thông tư 108 /2013/TT-BTC 13/08/2013

Quy định về quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia

Quyết định 36/2013/QĐ-TTg 18/06/2013

Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Thông tư 21/2013/TT-BTC 25/02/2013

Quy định về định mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Thông tư 22/2013/TT-BTC 25/02/2013

Quy định về định mức phí nhập, xuất và bảo quản thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Thông tư 82/2013/TT-BTC 20/06/2013

Quy định về định mức chi phí nhập, xuất và bảo quản thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT) dự trữ quốc gia do Bộ Công Thương quản lý

Quyết định 361/QĐ-TCDT 14/05/2013

Về việc ban hành quy định về định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật trang thiết bị, phương tiện làm việc đặc thù trong các đơn vị trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Quyết định 659/QĐ-BTC 03/04/2013

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực thi hành

Quyết định 804/QĐ-BTC 24/04/2013

Ban hành Quy chế luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo trong quy hoạch tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

Quyết định 705/QĐ-BTC 05/04/2013

Về phương thức bán lương thực dự trữ quốc gia năm 2013

Quyết định 759/QĐ-BTC 16/04/2013

Về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)

Quyết định 3122/QĐ-BTC 10/12/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Quyết định 173/QĐ-TCDT 10/12/2009

Về Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các phòng nghiệp vụ thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực

Quyết định 172/QĐ-TCDT 10/12/2009

Về Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực

Quyết định 59/QĐ-TCDT 18/01/2010

Về việc ban hành Danh mục mã vật tư hàng hoá Dự trữ Nhà nước

Quyết định 62/QĐ-TCDT 20/01/2010

Về việc ban hành Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Quyết định 86/QĐ -TCDT 04/02/2010

Về việc ban hành định mức bảo quản hàng dự trữ nhà nước năm 2010

Quyết định 311/QĐ-TCDT 01/04/2010

Về việc ban hành Danh mục hệ thống mã kho tàng Dự trữ Nhà nước

Quyết định 710 /QĐ-TCDT 18/10/2011

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí đề tài khoa học cấp ngành

Quyết định 712/QĐ-TCDT 20/10/2011

Ban hành Quy chế làm việc trong hoạt động đối ngoại của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Quyết định 717 /QĐ-TCDT 26/10/2011

Ban hành Tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các tổ chức thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Quyết định 718 /QĐ-TCDT 26/10/2011

Về việc ban hành Quy chế luân chuyển cán bộ lãnh đạo trong quy hoạch các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Quyết định 82/QĐ-TCDT 06/02/2012

Về việc giao mức phí nhập, xuất và bảo quản hàng dự trữ quốc gia

Quyết định 117/QĐ-TCDT 21/02/2012

Về việc Ban hành Quy trình tác nghiệp nhập, xuất hàng hóa dự trữ nhà nước trên chương trình ứng dụng công nghệ thông tin

Quyết định 118/QĐ-TCDT 21/02/2012

Về việc áp dụng hệ thống chương trình Quản lý vật tư hàng hóa, kho tàng Dự trữ Nhà nước

Quyết định 121/QĐ-TCDT 22/02/2012

Về việc phân quyền khai thác, cập nhật số liệu điện tử trên hệ thống chương trình Quản lý vật tư hàng hóa, kho tàng Dự trữ Nhà nước

Quyết định 248 /QĐ-TCDT 30/03/2012

Về việc ban hành quy chế làm việc của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Quyết định 534/QĐ-TCDT 10/08/2012

Về việc phê duyệt Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Quyết định 931/QĐ-TCDT 22/10/2010

Ban hành Quy chế quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản

Thông tư 17/2013/TT-BTC 19/02/2013

Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Thông tư 10/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

Thông tư 14/2013/TT-BTC 05/02/2013

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Thông tư 19/2013/TT-BTC 20/02/2013

Hướng dẫn thực hiện một số quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính

Thông tư 08/2013/TT-BTC 10/01/2013

Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)

Nghị định 17/2013/NĐ-CP 19/02/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Thông tư 143/2009/TT-BTC 15/07/2009

Hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho xuất, cấp hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, hỗ trợ và viện trợ

Quyết định 86/QĐ-TCDT 14/02/2010

Về việc ban hành định mức bảo quản hàng dự trữ nhà nước năm 2010

Thông tư 99/2009/TT-BTC 20/05/2009

Ban hành định mức phí nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ Nhà nước tại cửa kho Cục Dự trữ quốc gia

Thông tư 107/2009/TT-BTC 26/05/2009

Ban hành định mức bảo quản hàng hóa dự trữ nhà nước do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý

Thông tư 196/2009/TT-BTC 05/10/2009

Ban hành định mức phí nhập, xuất lương thực dự trữ nhà nước tại cửa kho Dự trữ nhà nước

Thông tư 207/2010/TT-BTC 15/12/2010

Ban hành định mức hao hụt thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

Thông tư 08/2011/TT-BTC 14/01/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 86/2008/QĐ-BTC ngày 20/10/2008 về việc ban hành định mức bảo quản thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý.

Thông tư 187/2011/TT-BTC 19/12/2011

Về việc Quy định về định mức phí nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia tại cửa kho Dự trữ Nhà nước do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

Thông tư 186/2011/TT-BTC 19/12/2011

Về việc Quy định về định mức phí nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia tại cửa kho Dự trữ Nhà nước do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

Thông tư 185/2011/TT-BTC 19/12/2011

Quy định về định mức phí bảo quản lương thực, vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

Thông tư 143/2007/TT-BTC 03/12/2007

Thông tư hướng dẫn nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia.

Quyết định 72/2008/QĐ-BTC 03/09/2008

Về việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ”

Thông tư 59/2009/TT-BTC 26/03/2009

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với bè cứu sinh nhẹ

Thông tư 60/2009/TT-BTC 26/03/2009

V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với phao tròn cứu sinh (QCVN: 05).

Thông tư 61/2009/TT-BTC 26/03/2009

Về việc Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo bảo quản kín (QCVN: 06).

Thông tư 18/2010/TT-BTC 01/02/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với xuồng cứu nạn

Thông tư 41/2010/TT-BTC 25/03/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với máy bơm nước chữa cháy

Thông tư 42/2010/TT-BTC 25/03/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc bảo quản thoáng

Thông tư 217/2010/TT-BTC 29/12/2010

Sửa đổi Quyết định số 72/2008/QĐ-BTC ngày 3/9/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ (QCVN 3: 2008/BTC)

Thông tư 02/2011/TT-BTC 07/01/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với kim loại

Thông tư 03/2011/TT-BTC 07/04/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với ô tô, xe và máy chuyên dùng

Thông tư 04/2011/TT-BTC 07/01/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ

Thông tư 204/2011/TT-BTC 30/12/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc

Thông tư 205/2011/TT-BTC 30/12/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo

Thông tư 87/2012/TT-BTC 25/05/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Pentrit (TEN)

Thông tư 86/2012/TT-BTC 25/05/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT)

Luật 68/2006/QH11 29/06/2006

Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Nghị định 127/2007/NĐ-CP 01/08/2007

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Nghị định 132/2008/NĐ-CP 31/12/2008

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Thông tư 131/2012/TT-BTC 13/08/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia

Thông tư 222/2012/TT-BTC 24/12/2012

Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013

Luật số:22/2012/QH13 20/11/2012

Luật Dự trữ quốc gia

Thông tư 192/2012/TT - BTC 14/11/2012

Hướng dẫn xử lý các khoản nợ dự trữ quốc gia tồn đọng tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Quyết định 106/2009/QĐ-TTg 20/08/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

Nghị định 07/2012/NĐ-CP 09/02/2012

Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành

Nghị định 82/2012/NĐ-CP 09/10/2012

Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2012, thay thế Nghị định số 81/2005/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài chính.

Quyết định 2666/QĐ-BTC 24/10/2012

Về việc ban hành Quy chế đấu thầu thực hiện mua sắm hàng hoá dịch vụ tư vấn và lựa chọn nhà thầu xây dựng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính

Thông tư 181/2012/TT-BTC 24/10/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của của Thông tư số 143/2007-TT-BTC ngày 03/12/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia

Nghị định 76/2012/NĐ-CP 03/10/2012

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo

Nghị định 75/2012/NĐ-CP 03/10/2012

Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Thông tư 162/2012/TT-BTC 03/10/2012

Quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước

Thông tư 161/2012/TT-BTC 02/10/2012

Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Nghị định 68/2012/NĐ-CP 12/09/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Nghị định 71/2012/NĐ-CP 19/09/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Nghị định 66/2012/NĐ-CP 06/09/2012

Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Quyết định 2184/QĐ-BTC 31/08/2012

Về việc bổ sung Quy chế làm việc của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 2929/QĐ-BTC ngày 05/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Quyết định 82/QĐ-BTC 12/01/2012

Về việc ban hành Quy trình thẩm định, hồ sơ, mẫu biểu chi phí xuất đã có định mức tại cửa kho và chi phí xuất tối đa ngoài cửa kho hàng dự trữ quốc gia thực hiện cứu trợ, hỗ trợ và viện trợ

Thông tư 102/2012/TT-BTC 21/06/2012

Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí

Nghị định 43/2012/NĐ-CP 17/05/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia

Nghị định 28/2010/NĐ-CP 25/03/2010

Quy định mức lương tối thiểu chung

Nghị quyết 18/NQ-CP 06/04/2010

Về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010

Nghị quyết 26/NQ-CP 04/06/2010

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2010

Nghị định 27/2012/NĐ-CP 06/04/2012

Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức

Quyết định 447/QĐ-TTg 08/04/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

Thông tư liên tịch 73/2010/TTLT-BTC-BTP 14/05/2010

Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thông tư 70/2011/TT-BTC 23/05/2011

Quy định chi tiết một số nội dung của Quyết định số 15/2011/QĐ-TTg ngày 09/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc mua lương thực dự trữ nhà nước hàng năm

Thông tư 25/2011/TT-BTC 25/02/2011

Quy định về đấu giá bán hàng dự trữ quốc gia

Luật 17/2004/PL-UBTVQH11 29/04/2004

PHÁP LỆNH DỰ TRỮ QUỐC GIA

Thông tư 86/2011/TT-BTC 17/06/2011

Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước

Chỉ thị 03/CT-BTC 12/12/2011

Về việc bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn

Quyết định 747/QĐ-BTC 26/03/2012

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm Pháp luật do Bộ Tài chính banh hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành

Quyết định 786/QĐ-BTC 30/03/2012

Về việc ban hành Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo phương thức tập trung trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, dự án vay nợ, viện trợ thuộc Bộ Tài chính

Thông tư 05/2011/TT-BTC 13/01/2011

Ban hành định mức bảo quản máy bơm nước chữa cháy dự trữ nhà nước do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

Nghị định 39/2012/NĐ-CP 27/04/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Thông tư 132/2012/TT-BTC 13/08/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia

Quyết định 681/QĐ-BTC 16/03/2012

Phương thức mua thóc dự trữ quốc gia năm 2012

Thông tư 16/2012/TT-BTC 08/02/2012

Quy định in, phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn bán hàng dự trữ quốc gia

03/2010/NĐ-CP 13/01/2010

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Thông tư 17/2010/TT-BTC 01/02/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh

Thông tư 224/2009/TT-BTC 26/12/2009

Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2010

Thông tư 223/2009/TT-BTC 25/11/2009

Quy định bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước

Thông tư 31/2009/TT-BGTVT 19/11/2009

Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Thông tư 209/2009/TT-BTC 05/11/2009

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

Thông tư 39/2009/TT-BLĐTBXH 18/11/2009

Hướng dẫn thi hành Điều 12 của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm

Quyết định 91/2004/QĐ-BTC 29/11/2004

Về việc ban hành định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý

Quyết định 40/2004/QĐ-BTC 20/04/2004

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban, Văn phòng thuộc Cục Dự trữ quốc gia

Quyết định 35/2004/QĐ-BTC 14/04/2004

Về việc ban hành các tiêu chuẩn về bảo quản hàng hoá Dự trữ Quốc gia

Quyết định 39/2004/QĐ-BTC 20/04/2004

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Dự trữ quốc gia khu vực trực thuộc Cục Dự trữ quốc gia

Quyết định 34/2004/QĐ-BTC 04/04/2004

Về việc Ban hành các quy phạm về bảo quản hàng hoá Dự trữ Quốc gia

Quyết định 31/2004/QĐ-BTC 19/04/2004

Về việc ban hành quy chế đấu thầu mua, bán hàng dự trữ quốc gia

Pháp lệnh 2004/PL-UBTVQH11 08/12/2009

Về Pháp lệnh Dự trữ quốc gia

Quyết định 103/2008/QĐ-BTC 12/11/2008

Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý

Quyết định 96/2008/QĐ-BTC 30/10/2008

Về việc ban hành Định mức bảo quản máy bơm chữa cháy dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý

Quyết định 86/2008/QĐ-BTC 20/10/2008

Về việc ban hành Định mức bảo quản thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý

Quyết định 66/2008/QĐ-BTC 04/08/2008

Về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với máy phát điện"

Thông tư 69/2008/TTLT-BTC-BNV 23/07/2008

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 77/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề dự trữ quốc gia

Thông tư 2007/TT-BTC 04/12/2009

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia

Quyết định 97/2007/QĐ-BTC 04/12/2009

Về việc ban hành Quy chế nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý

Quyết định 91/2007/QĐ-BTC 29/10/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 62/2007/QĐ-BTC ngày 17/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia

Quyết định 76/2007/QĐ-BTC 30/08/2007

Về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành:Thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp - Quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia

Quyết định 139/2007/QĐ-TTg 23/08/2007

Về Phê duyệt “Chiến lược phát triển DTQG đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”

Quyết định 62/2007/QĐ-BTC 17/07/2007

Về việc ban hành Quy chế nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia

Quyết định 53/2007/QĐ-BTC 22/06/2007

Về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: Máy phát điện - Quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia

Quyết định 03/2007/QĐ-BTC 08/01/2007

Về việc ban hành định mức hao hụt thóc bảo quản dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý

Quyết định 63/2006/QĐ-BTC 07/11/2006

Về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: Thóc bảo quản đóng bao - Phương pháp xác định mức độ nhiễm côn trùng

Quyết định 40/2006/QĐ-BTC 07/08/2006

Về việc ban hành tiêu chuẩn ngành: Xuồng cao tốc - Quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia

Quyết định 21/2006/QĐ-BTC 03/04/2006

Về việc ban hành Quy chế xây dựng, ban hành và quản lý định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia

Thông tư 2005/TT-BTC 04/12/2009

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia

Quyết định 21/2005/QĐ-BTC 07/04/2005

Về việc sửa đổi Quy chế đấu thầu mua, bán hàng dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 31/2004/QĐ-BTC ngày 06/04/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thông tư 213/2009/TT-BTC 10/11/2009

Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Dự trữ nhà nước

Thông tư 211/2009/TT-BTC 06/11/2009

Quy định đấu thầu mua hàng hóa dự trữ Nhà nước trong các đơn vị quản lý dự trữ Nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành

Quyết định 2009/QĐ-TTg 26/10/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.

Thông tư 195/2009/TT-BTC 05/10/2009

Quy định về giao nhận, quản lý, phân phối, sử dụng hàng xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia không thu tiền để cứu trợ, hỗ trợ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh

Luật 38/2009/QH12 19/06/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản