Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
CategoryDescription
  
  
  
  
  
Thứ trưởng bộ abc
  
Bộ trưởng
  
Nguyễn Tấn Dũng
  
Tổng cục trưởng
  
Thứ trưởng ky thay bộ trưởng
  
Chủ tịch quốc hội
  
Phó cục trưởng
  
Phó tổng cục trưởng
  
Thư trưởng