Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Thông tư 54/2018/TT-BTC 08/06/2018

SoKiHieu

54/2018/TT-BTC

TrichYeu

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021

LoaiVanBan

Thông tư

NgayBanHanh

6/8/2018 12:00 AM

CoQuanBanHanh

 

TinhTrangHieuluc

Có hiệu lực

NgayHetHieuLuc

 

NgayApDung

 

VanBanHuongDan

 

VanBanDanChieu

 

VanBanThayTheBaiBoDinhChi

 

VanBanDinhChinh

 

ContentNews

Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021 (file đính kèm).

VanBanCanCu

 

NgayCoHieuLuc

6/9/2018

VanBanSuaDoiBoSung

 

LinhVucVanBan

 

NguoiKy

 

ChucDanh

 

OldID

 
Approval Status Approved
 

Attachments

TT 54-BTC.pdf    
Created at 8/3/2018 11:43 AM by System Account
Last modified at 8/3/2018 11:46 AM by System Account