Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Thông tư 82/2016/TT-BTC 16/06/2016

SoKiHieu

82/2016/TT-BTC

TrichYeu

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 211/2013/TT-BTC ban hành ngày 30/12/2013 của Bộ Tài Chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ

LoaiVanBan

Thông tư

NgayBanHanh

6/16/2016 12:00 AM

CoQuanBanHanh

Bộ Tài chính

TinhTrangHieuluc

Có hiệu lực

NgayHetHieuLuc

 

NgayApDung

 

VanBanHuongDan

 

VanBanDanChieu

 

VanBanThayTheBaiBoDinhChi

 

VanBanDinhChinh

 

ContentNews

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 211/2013/TT-BTC ban hành ngày 30/12/2013 của Bộ Tài Chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ

VanBanCanCu

 

NgayCoHieuLuc

8/1/2016

VanBanSuaDoiBoSung

 

LinhVucVanBan

 

NguoiKy

Nguyễn Hữu Chí

ChucDanh

Thư trưởng

OldID

 
Approval Status Approved
 

Attachments

82_2016_TT_BTC.pdf    
Created at 7/4/2016 8:41 AM by System Account
Last modified at 7/4/2016 8:41 AM by System Account