Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH 29/12/2015

SoKiHieu

59/2015/TT-BLĐTBXH

TrichYeu

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

LoaiVanBan

Thông tư

NgayBanHanh

12/29/2015 12:00 AM

CoQuanBanHanh

Bộ và cơ quan ngang bộ

TinhTrangHieuluc

Có hiệu lực

NgayHetHieuLuc

 

NgayApDung

 

VanBanHuongDan

 

VanBanDanChieu

 

VanBanThayTheBaiBoDinhChi

 

VanBanDinhChinh

 

ContentNews

Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc (file đính kèm).

 

VanBanCanCu

 

NgayCoHieuLuc

2/15/2016

VanBanSuaDoiBoSung

 

LinhVucVanBan

 

NguoiKy

 

ChucDanh

 

OldID

 
Approval Status Approved
 

Attachments

tt 59-2015-blđtbxh.pdf    
Created at 2/1/2016 10:36 AM by System Account
Last modified at 2/1/2016 10:39 AM by System Account