Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT 26/10/2015

SoKiHieu

10/2015/TT-BKHĐT

TrichYeu

Về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

LoaiVanBan

Thông tư

NgayBanHanh

10/26/2015 12:00 AM

CoQuanBanHanh

 

TinhTrangHieuluc

Có hiệu lực

NgayHetHieuLuc

 

NgayApDung

 

VanBanHuongDan

 

VanBanDanChieu

 

VanBanThayTheBaiBoDinhChi

 

VanBanDinhChinh

 

ContentNews

Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu (xem theo file đính kèm).

 

VanBanCanCu

 

NgayCoHieuLuc

12/10/2015

VanBanSuaDoiBoSung

 

LinhVucVanBan

 

NguoiKy

 

ChucDanh

 

OldID

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Thongtu10.2015.BKHDT.pdf    
Created at 11/20/2015 10:53 AM by System Account
Last modified at 11/20/2015 10:53 AM by System Account