Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Thông tư 109/2015/TT-BTC 22/07/2015

SoKiHieu

109/2015/TT-BTC

TrichYeu

Quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất tại cửa kho và chi phí bảo quản hạt giống lúa, hạt giống ngô dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

LoaiVanBan

Thông tư

NgayBanHanh

7/22/2015 12:00 AM

CoQuanBanHanh

Bộ Tài chính

TinhTrangHieuluc

Có hiệu lực

NgayHetHieuLuc

 

NgayApDung

 

VanBanHuongDan

 

VanBanDanChieu

 

VanBanThayTheBaiBoDinhChi

 

VanBanDinhChinh

 

ContentNews

Thông tư số 109/2015/TT-BTC ngày 22/07/2015 của Bộ Tài chính Quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất tại cửa kho và chi phí bảo quản hạt giống lúa, hạt giống ngô dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý (file đính kèm)

 

VanBanCanCu

 

NgayCoHieuLuc

9/10/2015

VanBanSuaDoiBoSung

 

LinhVucVanBan

 

NguoiKy

 

ChucDanh

 

OldID

 
Approval Status Approved
 

Attachments

109-2015-TT-BTC.pdf    
Created at 8/6/2015 3:49 PM by System Account
Last modified at 8/6/2015 3:52 PM by System Account