Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT 06/05/2015

SoKiHieu

03/2015/TT-BKHĐT

TrichYeu

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

LoaiVanBan

Thông tư

NgayBanHanh

5/6/2015 12:00 AM

CoQuanBanHanh

Bộ và cơ quan ngang bộ

TinhTrangHieuluc

Có hiệu lực

NgayHetHieuLuc

 

NgayApDung

 

VanBanHuongDan

 

VanBanDanChieu

 

VanBanThayTheBaiBoDinhChi

 

VanBanDinhChinh

 

ContentNews

Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

 

 

VanBanCanCu

 

NgayCoHieuLuc

7/1/2015

VanBanSuaDoiBoSung

 

LinhVucVanBan

 

NguoiKy

 

ChucDanh

 

OldID

 
Approval Status Approved
 

Attachments

03_2015_TT_BKHDT.pdf    
Created at 7/24/2015 2:05 PM by System Account
Last modified at 7/24/2015 2:06 PM by System Account