Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT 16/06/2015

SoKiHieu

05/2015/TT-BKHĐT

TrichYeu

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá

LoaiVanBan

Thông tư

NgayBanHanh

6/16/2015 12:00 AM

CoQuanBanHanh

Bộ Tài chính

TinhTrangHieuluc

Có hiệu lực

NgayHetHieuLuc

 

NgayApDung

 

VanBanHuongDan

 

VanBanDanChieu

 

VanBanThayTheBaiBoDinhChi

 

VanBanDinhChinh

 

ContentNews

Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá (xem theo file đính kèm).

VanBanCanCu

 

NgayCoHieuLuc

8/1/2015

VanBanSuaDoiBoSung

 

LinhVucVanBan

 

NguoiKy

 

ChucDanh

 

OldID

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Thongtu05.2015.BKHDT.pdf    
Created at 7/2/2015 10:24 AM by System Account
Last modified at 7/2/2015 10:24 AM by System Account