Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC 20/11/2014

SoKiHieu

01/2015/TTLT-BNV-BTC

TrichYeu

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

LoaiVanBan

Thông tư liên tịch

NgayBanHanh

11/20/2014 12:00 AM

CoQuanBanHanh

Chính phủ

TinhTrangHieuluc

Có hiệu lực

NgayHetHieuLuc

 

NgayApDung

 

VanBanHuongDan

 

VanBanDanChieu

 

VanBanThayTheBaiBoDinhChi

 

VanBanDinhChinh

 

ContentNews

Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (xem theo file đính kèm)

 

 

VanBanCanCu

 

NgayCoHieuLuc

5/30/2015

VanBanSuaDoiBoSung

 

LinhVucVanBan

 

NguoiKy

 

ChucDanh

 

OldID

 
Approval Status Approved
 

Attachments

VanBanGoc_01.2015.TTLT.BNV.BTC.pdf    
Created at 6/23/2015 3:38 PM by System Account
Last modified at 6/23/2015 3:40 PM by System Account