Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Thông tư 62/2015/TT-BTC 05/05/2015

SoKiHieu

62/2015/TT-BTC

TrichYeu

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước

LoaiVanBan

Thông tư

NgayBanHanh

5/5/2015 12:00 AM

CoQuanBanHanh

Bộ Tài chính

TinhTrangHieuluc

Có hiệu lực

NgayHetHieuLuc

 

NgayApDung

 

VanBanHuongDan

 

VanBanDanChieu

 

VanBanThayTheBaiBoDinhChi

 

VanBanDinhChinh

 

ContentNews

Thông tư 62/2015/TT-BTC ngày 05/5/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước (xem theo file đính kèm)

VanBanCanCu

 

NgayCoHieuLuc

7/1/2015

VanBanSuaDoiBoSung

 

LinhVucVanBan

 

NguoiKy

 

ChucDanh

 

OldID

 
Approval Status Approved
 

Attachments

62_2015_TT-BTC.pdf    
62_2015_TT-BTC-ban goc.pdf    
Created at 6/2/2015 1:59 PM by System Account
Last modified at 6/2/2015 2:01 PM by System Account