Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Thông tư 104/2014/TT-BTC 07/08/2014

SoKiHieu

104/2014/TT-BTC

TrichYeu

Quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

LoaiVanBan

Thông tư

NgayBanHanh

8/7/2014 12:00 AM

CoQuanBanHanh

Bộ Tài chính

TinhTrangHieuluc

Có hiệu lực

NgayHetHieuLuc

 

NgayApDung

 

VanBanHuongDan

 

VanBanDanChieu

 

VanBanThayTheBaiBoDinhChi

 

VanBanDinhChinh

 

ContentNews

VanBanCanCu

 

NgayCoHieuLuc

9/20/2014

VanBanSuaDoiBoSung

 

LinhVucVanBan

 

NguoiKy

 

ChucDanh

 

OldID

 
Approval Status Approved
 

Attachments

TT 104-BTC ngay 07.08.2014.pdf    
Created at 9/9/2014 2:23 PM by Hang Thi Doan 1
Last modified at 9/9/2014 2:23 PM by Hang Thi Doan 1