Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Quyết định 2009/QĐ-TTg

SoKiHieu

2009/QĐ-TTg

TrichYeu

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.

LoaiVanBan

Quyết định

NgayBanHanh

10/26/2009 8:55 PM

CoQuanBanHanh

Thủ tướng Chính phủ

TinhTrangHieuluc

Có hiệu lực

NgayHetHieuLuc

 

NgayApDung

10/5/2009

VanBanHuongDan

 

VanBanDanChieu

 

VanBanThayTheBaiBoDinhChi

 

VanBanDinhChinh

 

ContentNews

VanBanCanCu

 

NgayCoHieuLuc

10/5/2009

VanBanSuaDoiBoSung

 

LinhVucVanBan

Dự trữ Nhà nước

NguoiKy

Chưa biết

ChucDanh

 

OldID

339951
Approval Status Approved
 

Attachments

Quyết định 106.doc    
Created at 11/19/2012 10:43 AM by System Account
Last modified at 6/8/2017 4:03 PM by System Account