Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Kết quả tìm kiếm:
Có 19 kết quả tìm được

Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ban hành ngày 20/11/2014

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ban hành ngày 01/07/2014

Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ban hành ngày 26/06/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ban hành ngày 21/11/2013

Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ban hành ngày 16/09/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ban hành ngày 19/07/2013

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính

Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ban hành ngày 19/07/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ban hành ngày 09/10/2012

Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2012, thay thế Nghị định số 81/2005/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài chính.

Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ban hành ngày 03/10/2012

Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ban hành ngày 03/10/2012

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo