Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Kết quả tìm kiếm:
Có 7 kết quả tìm được

Chỉ thị số 07/CT-TTg ban hành ngày 19/03/2014

Về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng

Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ban hành ngày 18/06/2013

Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Quyết định số 447/QĐ-TTg ban hành ngày 08/04/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

số 03/2010/NĐ-CP ban hành ngày 13/01/2010

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Quyết định số 2009/QĐ-TTg ban hành ngày 26/10/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.

Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg ban hành ngày 20/08/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

Quyết định số 139/2007/QĐ-TTg ban hành ngày 23/08/2007

Về Phê duyệt “Chiến lược phát triển DTQG đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”