Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Kết quả tìm kiếm:
Có 3 kết quả tìm được

Thông tư liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP ban hành ngày 14/07/2014

Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ban hành ngày 30/05/2014

Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lí hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Thông tư số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ban hành ngày 15/11/2013

Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước