Vụ Thanh tra (06/09/2013)

Vụ Thanh tra

          Vụ Thanh tra là cơ quan chuyên môn giúp lãnh đạo Tổng cục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật Dự trữ Nhà nước của các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động dự trữ; tổ chức thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Chuyên mục